přistupuji k slavení slavné svátosti Tvého jednorozeného Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista.
Přistupuji jako nemocný k lékaři života,
jako nečistý k prameni milosrdenství,
jako slepý k světlu věčné jasnosti,
jako chudý a nuzný k Pánu nebe i země.
Tys nesmírně bohatý a štědrý, prosím Tě:
Bože,
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi,
Otče,
který jsi Láska a Život,
učiň,
aby se každá lidská rodina na zemi stala
skrze Tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy
a skrze Ducha Svatého
pramenem Boží lásky,
skutečným chrámem života a lásky