Všemohoucí věčný Bože!
Víme, že naše víra je často slabá a rozkolísaná.

Odpusť nám, prosíme, že se necháváme svést
k nepravým bůžkům a modlám nové doby
a stáváme se manipulovanými otroky
konzumní společnosti.
Dej nám sílu tomu vzdorovat,
abychom se drželi pravých hodnot
a chránili převzácný dar víry.